Tro bay có hàm lượng mất khi nung và độ mịn đạt tiêu chuẩn làm phụ gia xi măng
Chúng tôi ký hợp đồng tiêu thụ toàn bộ xỉ đáy lò từ hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 với công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Bình Thuận.
Cùng ngân hàng Argibank, cùng sự đồng ý của thủ tướng chính phủ, công ty chúng tôi đang xây dựng nhà máy  gạch không nung sử dụng 70% tro bay nhiệt điện.

Latest news